وبسایت خبری
امروز: پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ؛ ﺷﯿﻮه اي از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﻧﮕﺮش ﻫﺎ، اﺣﺴﺎس ﻫﺎ، ﻋﻼﯾﻖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و ﺧﻮﻧﺴﺮدي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﻫﺎي ﺑﮕﯿﺮد.

  ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺣﻮل اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻫﻤﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮب از ﯾﮏ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.

 ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي و روش زﻧﺪﮔﯽ اﺛﺮ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد .در زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮده و اﻓﮑﺎر ، دﯾﺪﮔﺎه ، رﺿﺎﯾﺖ و ﺷﺎدي و ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را در ﺧﻮد ارﺗﻘﺎء دﻫﯿﺪ  . به ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﻤﻮار و ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﯾﻨﺪه روﺷﻦ ﺗﺮي ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روﯾﺎﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎري ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎﻻﺗﺮي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﯿﻬﻮده ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺗﻠﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ! 

ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روﺑﻪ روﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﭘﯿﺮوزي و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ. ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﺲ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮآﻣﺪه و از ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

مثبت اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻟﺤﻈﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺎن را ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺗﻼش ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ رده ﻫﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ. 

ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﯾﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺷﻐﻞ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺠﺎري ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .آﺷﻨﺎﯾﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و ﺳﺮاﻧﺠﺎم راه را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن، ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ.

منبع: کتاب ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﺑﺎش ﺗﺎ ﮐﺎﻣﺮوا ﺑﺎﺷﯽ! 

ﻣﻮﺿﻮع: روش ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن در زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ 

ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه:رﺿﺎ ﻓﺮﯾﺪون ﻧﮋاد

تهیه و تنظیم: راحله شهیکی از ایرانشهر


786

سرویس : مقاله
تاریخ : ۱۳۹۹/۳/۷ - ۰۴:۰۶
کد خبر: ۴۶۷۶۷۲
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا مقدار عبارت
را در باکس روبرو وارد کنید:
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۰۷:۲۷
دستگیری ۲ سارق حرفه ای خودرو در استان
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی زنان بلوچ به نقل از پایگاه خبری پلیس؛فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان وبلوچستان در تشریح این خبر گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان سیستان...
۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۰۷:۲۵
دستگیری قاتلان راننده تاکسی در نوبندیان ، چابهار
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی زنان بلوچ به نقل از پایگاه خبری پلیس؛ فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان وبلوچستان در تشریح این خبر گفت: در راستای پیگیری پرونده های معوقه با تلاش و پیگیری کا...
۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۰۷:۲۳
باند حرفه ای قاچاق سوخت در سراوان دستگیر شد
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی زنان بلوچ به نقل از پایگاه خبری پلیس، ماموران پلیس آگاهی شهرستان سراوان در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی، یک باند حرفه ای قاچاق را شناسایی و ...
۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۰۷:۲۱
دستگیری سرشبکه های اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر در جنوب شرق
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی زنان بلوچ به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار قنبری در تشریح این خبر گفت: جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان با یک سری کار گسترده اطلاعات...
۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۰۵:۱۶
سرنگونی هواپیمای آمریکایی توسط ارتش ونزوئلا
یک فروند هواپیمای آمریکایی که گفته می‌شود برای قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است،‌ بامداد روز پنج‌شنبه توسط نیروی هوایی ارتش ونزوئلا سرنگون شد.
۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۰۵:۱۴
پاکسازی آب آلوده با کمک الکتریسیته
پژوهشگران استرالیایی، روشی برای پاکسازی آب آلوده ابداع کرده‌اند که با کمک الکتریسته انجام می‌شود.
۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۰۵:۱۱
اولین ژل غضروف مناسب برای زانو ساخته شد
محققان دانشگاه "دوک" موفق به ساخت یک هیدروژل غضروفی شده‌اند که برای نخستین بار به اندازه کافی برای استفاده در مفصل زانو قدرتمند است.
۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۰۵:۰۹
برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی؛ فردا ۹ صبح
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، رأس ساعت ۹ صبح فردا، جمعه بیستم تیرماه در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار می شود.
۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۰۵:۰۷
یادگیری حرف زدن
شنیدن این که صدای غان و غون نوزادتان به لغات واقعی تبدیل شده ، یک هیجان واقعی برای شماست و یک مرحله مهم برای یادگیری حرف زدن به او کمک می کند در مورد دنیای پیرامونش بیشتر بفهمد ، و همین طور او را به ش...
۱۳۹۹/۴/۱۹ - ۰۵:۰۵
راهکارهایی برای خوشحال بودن
وقتی صحبت از شادی و نشاط به میان می آید، خیلی ها می گویند: "برو بابا دلت خوشه"! این شاه بیت کلام کسانی است که فکر می کنند با وجود گرانی، ناهنجاری های اجتماعی و مشکلاتی مانند این دیگر شادی مفهومی ندارد...

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها

۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۷:۲۴
شهرستان ایرانشهر ؛
پلمپ و غیر فعال سازی ۲ باب مکان کسب
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۷:۲۶
فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر؛
جهش تولید در گرو همکاری همه جانبه مسوولان
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۷:۱۴
بخشداربنت:
خدمات بی منت مجموعه شهرداری و دهیاران برای ایجاد امید ونشاط در جامعه قابل تقدیر است
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۷:۲۸
شهرستان ایرانشهر؛
توزیع 300 بسته معیشتی و بهداشتی بین بیماران صعب العلاج
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۶:۵۴
به مناسبت ۱۴ تیر روز شهرداری و دهیاری:
پیام تبریک فرماندار محترم خاش
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۳:۵۵
طرز تهیه جوجه کباب با ماست
مواد لازم برای 4 نفر سینه مرغ خرد شده: 4 عدد، ماست: یک پیمانه، فلفل قرمز: یک قاشق چایخوری، آب لیمو: یک قاشق سوپ خوری، نمک: به مقدار لازم، سیر له شده: یک قاشق چایخوری، زنجبیل: یک قاشق چایخوری، سس سویا:...
۱۳۹۹/۴/۱۶ - ۰۷:۵۱
جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان زابل برگزار شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زنان بلوچ از سیستان ، جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان زابل صبح روز یکشنبه ، به ریاست غلامرضا گنجی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل و با حضور شاهرودی مدیر کل...
۱۳۹۹/۴/۱۵ - ۰۷:۲۹
در روستای هشیک مشکل اصلی بافت قدیمی روستاست
چهاردهم تیرماه روز شهرداری و دهیاری ها، فرصتی مغتنم است برای تکریم و پاسداشت خدمات و زحمات ارزشمند آنها، بدون تردید نامگذاری یک روز در تقویم کشوری بدین نام، نشان دهنده شان، منزلت و نیز جایگاه ویژه د...
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۳:۵۳
شادابی پوست با سیب
اگر ضربه‌ای به چشم وارد شود و چشم کوفته شود می‌توان سیب را رنده کرد و آن را بر روی چشم ضماد کرد.
۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۰۳:۳۹
روش درست شستن خاکشیر
خاکشیر یکی از شربت های سنتی ما ایرانیان است که علاقمندان زیادی را در فصل تابستان دارد و سبب رفع تشنگی در تابستان و به خصوص در ایام روزه داری می شود.