وبسایت خبری
امروز: سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
توانمند سازی اقتصادی بانوان
کارگاه آموزشی (توانمند سازی اقتصادی بانوان ) کانون فرهنگی زنان سیستان در محمد آباد بنجاربرگزار گردید
زن عضو مؤثری از جامعه است. از این رو، می تواند نقش پیشگامانه‌ی خود را که در برخی از مسئولیت‌ها متبلور است، ایفا نماید. یکی از آن مسئولیت‌ها این است که زن مفهوم توسعه را در زندگی اجتماعی، ترویج دهد و زمینه مناسبی برای فعالیت آزادانه به وجود آورد و در مسیر مبارزه طولانی اش بکوشد تا مرد را قانع کند که او یک انسان است و می تواند در روند توسعه ـ در زمینه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ـ مانند مرد سهمی داشته باشد؛ زیرا اگر او نیرویش را به کار گیرد، چیزی از نیروی مرد کم‌تر نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار کانون فرهنگی زنان سیستان، در تاریخ 28 مرداد 98  به همت کانون فرهنگی زنان سیستان در راستای خدمتگذاری به جامعه بانوان ، کارگاه آموزشی توانمند سازی اقتصادی بانوان  با کارشناسی سرکار خانم زهرا شاقوزایی و با حضور جمعی ازبانوان تشیع وتسنن در محمد آباد بنجاربرگزار گردید.

خلاصه ای از مطالب ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

نقش زن در روند توسعه

زن عضو مؤثری از جامعه است. از این رو، می تواند نقش پیشگامانه‌ی خود را که در برخی از مسئولیت‌ها متبلور است، ایفا نماید. یکی از آن مسئولیت‌ها این است که زن مفهوم توسعه را در زندگی اجتماعی، ترویج دهد و زمینه مناسبی برای فعالیت آزادانه به وجود آورد و در مسیر مبارزه طولانی اش بکوشد تا مرد را قانع کند که او یک انسان است و می تواند در روند توسعه ـ در زمینه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ـ مانند مرد سهمی داشته باشد؛ زیرا اگر او نیرویش را به کار گیرد، چیزی از نیروی مرد کم‌تر نخواهد داشت. رسیدن به چنین وضعیتی نیازمند اقدام عملی و مبارزه با نمادها و نمودهای عقب ماندگی است تا توسعه و رشد، محصول غلبه بر طرز فکر عقب ماندگی باشد. این تنها راه مبارزه با عقب‌ماندگی و چیره‌ شدن بر آن است.

به نظر ما چاره‌ای نیست جز اینکه گروه‌های روشنفکر و آگاه از زنان که از اندیشه ای مترقی  برخورد دارند، فضایی از آگاهی معنوی، فرهنگی، سیاسی و اسلامی برای زنان به وجود بیاورند، تا توده‌های برخوردار از جایگاه اندیشه وتمدن، در جامعه داشته باشیم، آنگاه راه برای آگاهی بقیه زنان باز می‌شود ، به‌گونه‌ای که این فضاهای گسترده می‌تواند به پیدایی اندیشه‌ی باز زنانه منجر شود که آرمان‌ها وبرنامه‌های حقیقی اسلام را مربوط به زن واندیشه وشخصیت او، پذیرا باشد.

ضرورت و رشدیابی زن

هنگامی که برآن شدیم تا به شخصیت زن از آغاز کودکی تا پایان زندگی اش دهیم ، ناگزیر باید به عنصر انسانی او به عنوان عاملی که از او فردی مسئول در عرصه‌ی زندگی  می‌سازد توجه کنیم، آن گاه وظیفه‌ی ((مادری)) یکی از وظایف  او خواهد بود و نه تمام آن . درست مانند مرد که ((پدری)) یکی از وظایف انسانی اوست .

پس از این که ((زن)) را از دید انسانی‌اش نگریستیم، خواهیم کوشید تا جوری به زن تلقین نشود که ((زن بودن)) خود را نقطه‌ی ضعف یا عیبی برای شخصیت خویش به حساب آورد، بلکه باید به او بباورانیم که این امر طبیعی است، چنان که ذکوریت مرد نیز مسئله‌ای طبیعی ونشأت گرفته از طبیعت آفرینش انسانی است . برای انسان شایسته نیست که در برابر نوع آفرینش خویش هر چند مشکلاتی برای او به بار آورده باشد معترض باشد (محمد حسین فضل الله، اسلام، زن و جستاری تازه).

توانمندسازی زنان از جمله مؤلفه‌های مهم در توسعه پایدار

توانمندسازی زنان از جمله مؤلفه‌های مهم در توسعه پایدار است. زنان قربانیان اصلی در مواردی چون فقر، خشونت، عدم  برخورداری از تغذیه و بهداشت مناسب هستند، از این رو توجه به بهبود موقعیت زنان نفع همگانی را در بر دارد. مطالعات  در حوزه توانمندسازی زنان به‌طور گسترده انجام می‌شود. در این مورد مجامع بین‌المللی در مورد این موضوع دست به  تحقیقات گسترده‌ای زده‌اند که می‌توان به مطالعات انجام شده توسط سازمان ملل و بانک جهانی اشاره کرد. از طرف دیگر بیشتر کشورها نیز دریافته‌اند که بدون توانمندی زنان توسعه پایدار محقق نخواهد شد. پرورش فرزندان، اداره امور منزل، حفظ محیط زیست، بهره‌وری صحیح از منابع، صرفه جویی در انرژی مباحثی هستند که زنان به‌طور مستقیم با آنان  مرتبط هستند، پس توانمند بودن و توانمند ساختن زنان به جامعه در رسیدن به اهداف توسعه کمک خواهد کرد و از  طرف دیگر به ترقی و تعالی نیمه از جامعه نیز منجر می‌شود.

از آن‌جایی‌که توانمندی زنان یک پدیده اجتماعی است و پدیده های اجتماعی تک‌علتی نیستند، توانمند شدن زنان به عوامل درونی و بیرونی متعددی بستگی دارد. از طرفی عواملی درونی چون وضعیت جسمانی، روانی، وضعیت اقتصادی  خانواده بر توانمندی فرد نقش تعیین کننده‌ای دارد. از طرف دیگر ساختارهای موجود اجتماعی در این مورد می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد. یکی از عواملی که می‌تواند در توانمندی افراد نقش داشته باشد، تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندی آنان است. از این رو در این مطالعه به تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان پرداخته شده است (ص 8، علیرضا کل، 1931).

توانمندسازی به صورت عام از ابتدای خلقت بشر وجود داشته است. زندگی گذشته انسان و روند تكاملی آن طی تاريخ گويای اين موضوع است. شيوه سكونت و رشد ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری خوراك،‌ شكار، كشاورزی و ايجاد تغييرات و تكامل آن برای حفظ نفس و بهبود زندگی نشان از تكامل توانمندسازی بشر است.

تأکید می‌شود، توانمندسازی‌ در ادبیات‌ توسعه، انتقال‌ ابتکارات‌ به‌ جامعه‌ ‌ با رویکرد عدم‌ تمرکز تفویض‌ قدرت‌ است. تمرکززدایی‌ رویکردی‌ جدید در جهان‌ امروز است‌ که‌ حکومت‌ها، قدرت‌ اجرایی، مسئولیت‌ اقتصادی‌ و برخی‌ امور سیاسی‌ را به‌ مردم‌ به‌ویژه‌ فقرا اختصاص‌ می‌دهند که‌ در آن‌ مفهوم‌ مشارکت‌ نهفته‌ است. به‌عبارتی‌ در توانمندسازی، بحث‌ توسعه‌ مشارکتی‌ در ابعاد مختلف‌ آن‌ است‌ و این‌ مشارکت‌ ممکن‌ نیست‌ مگر آن‌که‌ بخشی‌ از اختیارات‌ و قدرت‌ در میان‌ مردمان‌ جوامع‌‌ توزیع‌ شود. اجرای‌ طرح‌ توانمندسازی‌ باید به‌ کاهش‌ فقر، افزایش‌ رفاه‌ و کیفیت‌ بالای‌ زندگی، مشارکت‌ در تصمیم‌ گیری‌ را منجر‌ شود و خرده‌ فرهنگ‌های‌ مانع‌ توسعه‌ را در جامعه‌ بزداید.

هم‌چنین‌ در رویکرد جدید (توانمندسازی)، مدیریت‌ از پایین‌ به‌ بالا است. رویکرد مدیریتی‌ از پایین‌ به‌ بالا یعنی‌ ؛ «مشارکت‌ دادن‌ اقشار محروم‌ و حاشیه‌نشین‌ جامعه‌ برای‌ اجرای‌ طرح‌ها و توجه‌ به‌ دخالت‌ دادن‌ آنان‌ در تصمیم‌گیری‌ها که‌ در حکم‌ وسیله‌ای‌ برای‌ گسترش‌ و توزیع‌ دوباره‌ فرصت‌ها با هدف‌ هم‌یاری‌ در توسعه‌ و بهره‌مندی‌ همگانی‌ از مواهب‌ آن‌ است» (ریگی، 1395).

مهم‌ترین مشکلات زنان بلوچ سرپرست خانوار

 زنان بلوچ سرپرست خانواده از جمله گروه‌هایی آسيب پذير اجتماعی هستند كه با مشكلات و موانع زيادی درزندگی فردی، خانوادگی واجتماعی خويش مواجهند. با لحاظ مشكلات و مسائل شهرنشينی درشهرهای بزرگ وعدم توجه به رفع معضلات خانوارهای زن سرپرست اين گروه می‌توانند آسيب‌های جبران ناپذيری را بر جامعه وارد سازند.

1-  مشكلات روحی روانی

 زنان سرپرست خانواده به‌علت داشتن چندين نقش مختلف به‌طور همزمان (نقش مادر، نقش سرپرست، نقش يك كارگر كارخانه...) استرس، مسائل و مشكلات روانی بيشتری را تجربه می‌كنند (بختياری ومحبی،1386). زنان بلوچ سرپرست خانوار نیز از این امر مستثنی نیستند و این چندگانگی نقش باعث شده به مرور فاصله عاطفی بیش‌تری با فرزندان خود بگیرند و در نهایت هم خود این زنان و هم فرزندانشان ممکن است به افسردگی مبتلا شوند.

   براساس تحقيقات انجام شده دربين زنان سرپرست خانواده تحت پوشش بهزيستي تهران كه توسط دكتر حسينی وهمكاران بوده مشخص گرديد كه 55 درصد از زنان سرپرست خانواده نمونه آماری از عزت نفس پائينی برخوردار بودند كه بيش‌ترين فراوانی اين گزينه‌ها:علائم جسمانی،‌ اضطراب، عزت نفس، افسردگی مربوط به عزت نفس پائين آزمودنی‌هاست. 54 درصد اين زنان سرپرست خانواده از اضطراب بالايی برخوردارند و53 درصد برای تسكين آلام جسمانی خود به مصرف داروهای آرام بخش روی آوردند و 49 درصد دچار افسردگی هستند. بالا بودن ميزان  مشكلات روانی در زنان سرپرست خانواده معلول شرايط اقتصادی – اجتماعیي آنان است. چنان‌چه زنان سرپرست خانواده از منابع حمايتي خانواده و اجتماع برخوردار باشند با مشكلات كم‌تری روبه‌رو خواهند بود ودرجه آسيب‌پذيری آنان نسبت به مسائل و مشكلات روانی پائين خواهدآمد، ولی چنان‌چه خانواده آنان قادر به حمايت اقتصادی يا حتی نگهداری ومراقبت از فرزندان نباشند يا اين‌كه در جامعه مؤسساتی جهت ارائه خدمات حمايتی اززنان سرپرست خانواده وجود نداشته باشد آنان مجبورند خود به تنهايی بارهمه مشكلات را متحمل شوند درنتيجه ميزان آسيب پذيری آنان در قبال مشكلات روانی افزايش می‌يابد ومستعد اختلالات روانی می‌شوند (حسيني وفروزان، 1386).         

 

   2-مشكلات اقتصادی

درصد زنان فقيردرطول دودهه گذشته پيوسته افزايش يافته است؛ معمولاً فقر به‌ويژه در مورد زنان داری كودكان خردسال كه نياز به مراقبت دايمي دارند شديدتر است در اين‌جا يك دور باطل وجود دارد زنی كه می‌تواند شغلي با درآمد نسبتاً خوب به‌دست آورد؛ چون مجبور است هزينه‌های مراقبت از كودكان خودرا بپردازد. ممكن است از لحاظ مالی فلج شود با وجود اين اگر به‌طور نيمه وقت شروع به كار كند درآمدش كاهش می‌يابد و هرگونه احتمال پيشرفت شغلي از بين مي‌رود. هم‌چنين مزايای اقتصادی ديگری را مانند حقوق بازنشستگی كه كاركنان تمام وقت دريافت می‌كنند از دست می‌دهد. درصد فقر مطلق زنان بلوچ سرپرست خانواده بيش‌تر از خانواده‌های دارای سرپرست مرد می‌باشد منظور از فقر مطلق در يك جامعه افرادی هستند كه درآمدشان از حدأقل درآمد معيشتي معين (تأمين نيا‌زهای اوليه ) كم‌ترمی‌باشد؛ درواقع اين افراد زير خط فقر زندگی می‌كنند.

محمد كريمی اصل كارشناس مسائل اجتماعی با اشاره به وضعيت نابسامان اقتصادی زنان سرپرست خانواده، آنان را بخشی از فقيرترين اقشار اجتماعی در جامعه ايران معرفی كرده و می‌گويد اين زنان به خاطر نداشتن جايگاه اقتصادی مناسب اكثرا به مشاغل پائين روی می‌آورند مانند دست‌فروشی و كارگری حتي بعضاً در منازل ديگران به كار می‌پردازند كه از نظر حقوقی اين گونه فعاليت‌ها را نمی‌توان فرصت شغلی تلقی كرد (پنهاني،1384). 

 

 

 3-مشكلات اجتماعی

 زنان بلوچ سرپرست خانواده و فاقد همسر با مشكل احساس تنهايی، انزوا ،طرد شدگی وعدم درك از سوي ديگران مواجهند فقدان حمايت‌های اجتماعی مهمترين عامل جهت پيش‌بينی پيامدهای منفی وضعيت اين زنان است. اين گروه از زنان با توجه به نقش‌های چندگانه و مسئوليت‌های بسيار، غالباً وقت اضافی برای برقرای روابط اجتماعی ندارند،اين موضوع به مرور موجب طرد آن‌ها از جامعه شده و مشكلات عديده‌ای را برايشان به‌وجود می‌آورد. يك طرف فرزندانشان به خاطر عدم حضور همه جانبه سرپرست دچار مشكل مي‌گردند واز طرف ديگر ،خود سرپرستان به‌خاطر تأمين مايحتاج خانواده در معرض آسيب‌های اجتماعی قرار دارند .

 به‌عبارتی منش و رفتار زنان سرپرست خانواده با خانواده‌های ديگر متفاوت است. در نهايت زنان سرپرست خانواده كه توانايی اداره اقتصادی خود وخانواده را ندارند، دچار نوعی انزوای اجتماعی شده و درمعرض آسيب‌های اجتماعی قرار می‌گيرند (بختياري ومحبي،1386).

این زنان بلوچ كه سرپرستی خانواده‌ای را به عهده گرفته‌اند بدون اين‌كه مهارت‌های زندگی را خوب آموخته باشند  و جامعه نیز فاقد سرمايههای اجتماعی مناسب است كه بتواند به اين زنان در حل مشكلات و مسائلی كه برای اولين بار با آن مواجه می‌شوند ياری رساند، در کنار این نداشتن منابع اقتصادی مناسب منجر به ايجاد يك سری مسائل و مشكلات اجتماعی برای این زنان می‌شود.

توانمندسازی زنان بلوچ

توانمندسازی زنان بلوچ از جمله مؤلفه‌های مهم در توسعه پایدار است. برخی از زنان بلوچ قربانیان اصلی در مواردی چون فقر، خشونت، عدم برخورداری از تغذیه، بهداشت مناسب و... هستند، از این رو توجه به بهبود موقعیت این قشر از زنان نفع همگانی را در بر دارد. پرورش فرزندان، اداره امورمنزل، حفظ محیط زیست، بهره‌وری صحیح از منابع، صرفه جویی در انرژی مباحثی هستند که زنان بطور مستقیم با آنان مرتبط هستند، پس توانمند بودن و توانمند ساختن زنان بلوچ؛ به جامعه در رسیدن به اهداف توسعه کمک خواهد کرد و ازطرف دیگر به ترقی و تعالی جامعه نیز منجر می‌شود.

مطالعات در حوزه توانمندسازی زنان بطور گسترده انجام می‌شود. مجامع بین المللی در رابطه با توانمندسازی زنان دست به تحقیقات گسترده‌ای زده‌اند که می‌توان به مطالعات انجام شده توسط سازمان ملل و بانک جهانی اشاره کرد. از طرف دیگر بیش‌تر کشورها نیز دریافته‌اند که بدون توانمندی زنان توسعه پایدار محقق نخواهد شد. در میان زنان  بلوچ عواملی چون تبعیض اقتصادی، نبود شرایط تحصیلی مناسب برای فرزندان و در نتیجه اشتغال در بخش‌های کارمزدی با دستمزد کم، دیدگاه‌های تعصب‌آلود و غیر منصفانه نسبت به زنان فاقد شوهر، احساس حقارت، ترس و درماندگی بخشی از موضوعاتی است که بر رنج بی‌پناهی این زنان می‌افزاید و در نهایت بسیاری از این شرایط دست به دست هم داده و زمینه بروزمشکلات و آسیب‌های  اجتماعی را فراهم می‌سازد. زنان بلوچ دارای استعدادهای نهفته‌ای هستند که اگر زمینه و شرایط برای آنان فراهم شود مایه شگفت و حیرت دیگران خواهند شد. زنان بلوچ  سرپرست خانوار زنانی رنج کشیده هستند که  تمام کوششان این است تا به نوعی فرزندانی شایسته تحویل جامعه بدهند. خوشبختانه برخی نهادهای حمایتی چون کمیته امداد، مؤسسه‌های خیریه و... در این زمینه تا جایی که توانسته به فرزندان این افراد نیز در قالب کمک‌های تحصیلی، کمک‌های دانشجویی، سفرهایی در قالب اردوهای تفریحی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و... کمک های لازم را مبذول داشته است (ریگی، 1395).

 در چند دهه اخیر شاهد ظهور و رشد نظریات مختلف توانمندسازی در هر دو بعد (کلان ) اجتماعی ساختاری و روانی( خرد) بوده‌ایم.هرچند هنوز یک نظریه جامع که بتواند این دو را با هم زیر یک عنوان بگنجاند، ارائه نشده است. در ادبیات توانمندسازی نیز پیوسته شاهد این هستیم که نظریه‌پردازان گوناگون توانمندی را حاصل تعامل بین فرد و محیط می‌دانند: مفهومی چند وجهی که می‌توان آن را در حوزه‌های مختلفی به کار گرفت و در هر حوزه ممکن است به صورت متفاوتی ظاهر شود هم‌چنین بر اساس هنجارها و باورها و فرهنگ هر جامعه ممکن است متفاوت باشد. در مجموع مفهوم  توانمندسازی دراغلب تعاریف فرایندی است که طی آن افراد روی زندگی خود کنترل بدست آورده و فرصت مشارکت آزادانه در زندگی و اجتماع را خواهند یافت. شاید بتوان توانمندسازی فردی را به منزله فرایندی معنا نمود که افراد در آن یاد می‌گیرند که بین اهداف خود ارتباط نزدیکتری برقرار کنند و به این درک برسند که چطور می‌توانند به این اهداف دست یابند و به ارتباط بین تلاش خود با نتایج کسب شده پی ببرند« بنابراین می‌توان گفت که توانمندسازی امری نسبی است (فیروز فر، 1396).

امروزه همه دولت‌ها برای حفظ ثبات و تحقق اهـداف خـود، شـهروندان را در رأس امـور مي‌بينند. توانمندسازی شهروندان بی‌گمان يكي از مهم‌ترین وظـايف دولـت‌هـا محـسوب مي‌شود. در كشورهای مختلف جهان بخش عظيمـی از تحقيقـات و منـابع مـصروف ايـن حقيقت مي‌شود كه شهروند مطلوب بـراي جامعـه بايـد دارای چـه خـصوصياتی باشـد و چگونه مي‌توان اين صفات و ويژگي‌هـا را در اقـشار مختلـف جامعـه توسـعه داد.

 

سوزن‌دوزی بلوچی

سوزن‌دوزی یا بلوچی‌دوزی در میان اقوام بلوچ هنری اصیل و ریشه‌دار و یکی از صنایع‌دستی و هنرهای ایرانی است که در سیستان و بلوچستان و بعضی از مناطق دیگر ایران رواج دارد. در سوزن دوزی رنگ‌های خالص و طبیعی کاربرد ویژه‌ای دارند و این هنر در میان زنان و دختران بلوچ سابقه‌ای طولانی دارد که علاوه بر یک کار هنری نقش بسیار مؤثری در تأمین مخارج زندگی زنان روستایی و شهری دارد. بیش‌تر هنرمندان این هنر در مناطق ایرانشهر، بزمان، سراوان، سیب وسوران، خاش و به‌خصوص در مناطق روستا نشین هستند.

این هنر در قالب اشکال مختلف هندسی نشأت گرفته از ذوق و تخیل مردم این مناطق برای تزیین و آراستن خانه نیز به‌کار می‌رود. هم‌چنین در لباس‌های مردم محلی سیستان و بلوچستان اشکال هندسی مختلفی به چشم می‌خورد که بسیار زیبا و جالب توجه است. ذوق و هنر زنان بلوچ در رشته سوزن‌دوزی را می‌توان روی پیش سینه و سر آستین پیراهن بلوچی زنانه مشاهده کرد. سوزن دوزی هنر بسیار سخت و زیبایی است که به‌علت ظرافت خاصی که دارد هنرمندان برای تولید آن متقبل زحمات زیادی می‌شوند. ضعیف شدن چشم، کمردرد، سردرد و ... از جمله مشکلاتی است که این هنر برای زنان بلوچ دارد و رنج بزرگ‌تر، نادیده گرفته شدن این زحمت و از بین رفتن اصالت کار سوزن‌دوزی است. جا افتادن سوزن دوزی‌های افغان با نقش و نگارهای جعلی هم‌چنین ورود بی رویه طرح‌های صنعتی سوزن‌دوزی شده از کشورهای پاکستان، هند و افغانستان مشکلاتی را برای هنر سوزن‌دوزی بلوچ ایجاد کرده است که این هنر اصیل را تهدید می‌کند.

 سوزن‌دوزی نه تنها یک هنر، بلکه تنها راه امرار معاش بسیاری از زنان روستایی و خانواده آن‌هاست که روز به روز کارهای بی‌کیفیت وارداتی بانقش و نقوش جعلی بازار این هنر را کساد می‌کند، با توجه به قیمت پایینی که سوزن‌دوزی‌های وارداتی دارد بسیاری به سمت خرید آن می‌روند و با وجود این کسادی بازار حتی مسئولان استانی هم سوزن‌دوزی اصیل را از سوزن‌دوزی افغان تشخیص نمی‌دهند و وقتی زمان رونمایی از لباس فاخر بلوچی می‌رسد، آنچه رونمایی می‌شود، لباس بلوچی با سوزن دوزی افغانی است نه سوزن‌دوزی اصیل بلوچی».

قبل از ورود سوزن‌دوزی‌های وارداتی زنان روستایی بلوچستان اشتغال و درآمد خوبی در این زمینه داشتند و تمام نیاز بازار استان را تأمین می‌کردند. فروش هر دست کامل سوزن‌دوزی یک تا یک میلیون و 500هزار تومان برای سوزن‌دوزان درآمد ایجاد می‌کرد که به نسبت سختی کار درآمد معقولی بود. اما هم اکنون سوزن‌دوزی‌های وارداتی موجود در بازار با کیفیت پایین و قیمت 300 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و دیگر سوزن‌دوزی اصیل برای تولید کنندگان داخلی صرفه اقتصادی ندارد؛ زیرا نمی‌توانند برای کاری که زحمت فراوان دارد مبلغی معادل سوزن‌دوزی‌های جعلی دریافت کنند. از طرفی مصرف کنندگان نیز تفاوت میان کار اصیل و جعلی را نمی‌دانند و به خاطر پایین بودن قیمت سوزن‌دوزی‌های وارداتی به خرید آن روی می‌آورند.

زینب نوروزی که یک سوزن‌دوز است در این باره می‌گوید: سوزن‌دوزی‌های وارداتی نقوش اصیل را به هم زده است و با توجه به واردات بی‌رویه آن هر چند ماه یکبار یک طرح جدید به عنوان مد جدید وارد بازار می شود که خطر بسیار بزرگی برای هنر اصیل سوزن‌دوزی بلوچی است.

 این بانوی کارآفرین تصریح می‌کند:

یکی دیگر از مشکلات اساسی پیش روی سوزن دوزان مواد اولیه بی‌کیفیت مانند نخ است. در گذشته بومیان استان خود با پرورش ابریشم به تولید نخ با کیفیت و مرغوب می‌پرداختند اما از زمانی که مشکلات معیشتی برای روستاییان ایجاد شده است دیگر کسی توان تولید مواد اولیه را ندارد و هنرمندان برای انجام کار خود به مواد اولیه وارداتی پاکستانی روی می آورند. در این صورت هرقدر هم یک هنرمند کار با کیفیتی ارائه کند از آن‌جا که مواد اولیه مرغوبی در اختیار ندارد کیفیت در کارش به چشم نمی‌آید.

طبق گفته ایشان 150 سوزن دوز در شرکت تعاونی که در روستای قاسم آباد ایرانشهر تأسیس شده مشغول به فعالیت هستند. هم‌چنین افراد بسیاری خواستار آموزش و فعالیت در این تعاونی هستند اما با توجه به رکود بازار افزایش نیروی انسانی مقدور نیست و مجبورم تعداد افراد شاغل را در همین حد نگه دارم. وجود یک فروشگاه صنایع دستی برای عرضه محصولات در ایرانشهر لازم و ضروری است که مقرر شده این فروشگاه توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایرانشهر به زودی احداث شود. هم‌چنین ایجاد یک فروشگاه صنایع دستی در مرکز استان برای حذف واسطه‌ها در زمینه ارسال صنایع دستی از جمله سوزن‌دوزی اصیل به تهران و دیگر نقاط کشور نیز لازم و ضروری است. هم‌چنین وضعیت بیمه هنرمندان مشخص نیست وی با تأکید بر سختی کار سوزن دوزی و مشکلات جسمانی ناشی از آن می‌گوید:

تکلیف بیمه تأمین اجتماعی سوزن‌دوزان مشخص نشده است. بسیاری از هنرمندان چند مرحله حق بیمه خود را پرداخت کرده‌اند اما هنوز هم خبری از سوابق بیمه آن‌ها نیست. وی ادامه می‌دهد: به تازگی بعد از دو سال تعویق بیمه صنعتگران، صندوق بیمه روستایی انجام امور مربوط به بیمه روستاییان را برعهده گرفته است، اما هنوز در عمل نتیجه ای حاصل نشده است (روزنامه سیستان و بلوچستان، شماره 631).

عوامل توانمندساز زنان سرپرست خانوار

در تحقيق حاضر به بررسي تـأثير شـش متغيـر در توانمندسـازی زنـان سرپرسـت خـانوار پرداخته شد، در ادامه اين متغيرها مورد توجه قرار مي‌گيرند.

آموزش و مهارت آموزی

آموزش و ظرفيت سازی از ابزارهـاي زيربنـائی فرآينـد توانمندسـازی هـستند. بـه وسـيله آموزش، فقرا و زيان ديـدگان بـا مفهـوم افـزايش بهـره وری و تـوان كـسب درآمـد آشـنا مي‌شوند. آموزش و تربيت مي‌تواند قدرت چانه زنی فقرا را افزايش دهد؛ آگاهي و اعتمـاد به نفس آن‌ها را پـرورش دهـد؛ آگـاهي از قـوانين و حقـوق اجتمـاعی را ارتقـاء دهـد و دسترسی و استفاده از منابع اقتصادی مانند مـشاغل، زمـين، اعتبـار و اطلاعـات را بهبـود بخشد .

بيش‌تر زنان سرپرست خانوار از نظر جايگاه فرهنگي و سطح تحـصيلات در مـوقعيتي نيستند كه بتوانند در جهان امروز با همه مسائل و معضلات اجتماعي، مـسئوليت تربيـت و پرورش جسمي و روحي فرزندانشان را به طور مطلوب عهده دار شوند. با توجه به اين‌كـه خانواده‌های داراي سرپرست زن اغلب از نظر مالی در وضعيت خوبی نيستند و بـه‌ خـاطر كاهش هزينه مسكن در مناطقی سكونت می‌كننـد كـه از نظـر فقـر مـالی و بـه‌خـصوص فرهنگی موقعيت خوبی ندارند و محيط مناسبی براي زندگي نمی‌باشد، در نتيجه اين گونـه خانواده‌ها دچار مشكلات فرهنگی خاصی می‌شوند و اين امر لزوم وجود آموزش مهارت‌های زندگی را در آن‌ها بيش‌تر می‌نمايد.

زنان سرپرست خانوار به‌دليل نقش‌های متعدد نسبت به زنان هم طـراز خـود، امكـان تحصيلات كمتری دارند و نسبت باسوادی در بين آنان پـايين اسـت كـه خـود مـشكلات ديگری به وجود مي‌آورد، از جمله اين كه اين زنان به دليل نياز مالی به دنبال شغل هـستند. اما با توجه به پايين بودن سطح سواد شغل مناسبي نخواهند داشت. لذا مهـارت آمـوزی از اقداماتی است كه مي‌تواند آمادگی آنان را براي اشتغال فراهم نمايـد. زنـان بيـوه و مطلقـه احساس تنهايی، انزوا، طردشدگي و عدم درك از سوي ديگران دارند. درآمد پـايين، ايفـاي نقش‌های چندگانه و بعضي موارد متعارض، فقدان حمايت‌هـای اجتمـاعی و نگـرش‌هـای منفی نسبت به زنان سرپرست خانواده موجب تنش، فرسودگي و احساس ناتوانی در آن‌ها مي‌شود كه اين امر به نوبه خود موجب بروز اختلالات روانشناختی در فرد مي‌شـود و بـه تبع بر فرزندان اثرات سوء بر جای می‌گذارد.

در واقع بالا بودن ميـزان مـشكلات روانـی زنـان سرپرسـت خـانوار ناشـی از شـرايط اقتصادی اجتماعی آنان است و نه وابـسته بـه جنـسيت آنـان. بـه دليـل بـالا بـودن هزينـه مشاوره‌ای اجتماعی اين خانواده‌ها معمولاً به اين مراكـز مراجعـه نمـی‌نماينـد، لـذا ارائـه آموزش‌های مهارت‌های زندگی، شـهروندی، نگـرش خـلاق بـه زنـدگي و نيـز آمـوزش مباحث حقوقی مي‌تواند به اين خانواده‌ها در رويارويی با مشكلاتی كه براي آن‌ها آمـوزش نديده و پرورش نيافته‌اند مفيد و مؤثر باشد.

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جهت ارتقای توانمندی بانوان

از منابع حیاتی توسعه می توان به آموزش اشاره نمود که به جهت توانمندسازی انسان‌ها باید در دسترس آن‌ها قرار گیرد. در عصر حاضر، جوامع براي ورود به چالش‌های آینده از مؤثرترین ابزار خود که همان آموزش است؛ استفاده می‌کنند و اصولاً آموزش براي تمامی آن ها پذیرفته شده است که در پرتو آن، دنیاي فردا شکل خواهد گرفت.

آموزش را می‌توان محرکی سازنده براي تحولات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی دانست. آموزش از طریق افزایش بهره‌وری، سبب ساز تحرك شغلی و استفاده بیش‌تر از قابلیت‌های افراد می‌گردد که از مجراي تأثیر بر بازار کار، تغییر و تحول اقتصادی جوامع را موجب می‌شود. آموزش یکی از زمینه‌های زیربنایی تقویت آگاهی افراد و از منابع حیاتی توسعه بوده که باعث می شود افق‌های جدید و نویی فرا روی انسان‌ها قرار بگیرد. یکی از ابعاد مهم و اساسی آموزش آن است که دامنه فراخی از انتخاب و اختیار را روي آدمی می‌گشاید و آنان را در انتخاب، توانا می‌سازد.

آموزش‌های مهارتی، مهم‌ترین عامل مؤثر در دگرگونی طرز نگرش و رفتار افراد جامعه است که در مسیر رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی، ایجاد دانش و مهارت، تأمین فرصتهای شغلی و افزایش تولید جامعه به کار گرفته می‌شود، از این رو، در جوامع منزلتی یگانه یافته است. آموزش‌های فنی و حرفه ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کار در کشورهای مختلف جهان ایفا می‌کنند. این آموزش‌ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد این کشورها می‌باشند، بلکه از طریق بسترسازی خوداشتغالی، به حل مشکل بیکاری نیز کمک می‌کنند. از سوی دیگر این آموزش‌ها با توأم کردن آموزش‌های عملی و نظری این امکان را براي آموزش دیده فراهم می‌کنند که هم‌سویی بیش‌تری با نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان بیش‌تری براي جذب آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی فراهم شود. در همه کشورهای دنیا آموزش فنی و حرفه ای وجود دارد، اما در بازار کار ایران به‌علت پایین بودن نهادهای تولید، کارگر ساده بیشتر به چشم می‌خورد تا کارگر فنی. لذا آموزش فنی و حرفه ای از جایگاه اساسی برخوردار بوده تا بتواند از نهادهای تولید به نحو مطلوب استفاده نماید.

رشد روزافزون تکنولوژی و تحولات بازار کار می‌طلبد که به این آموزش‌ها به شکل جديتر توجه شود. از دیدگاه مسئولان کشور و نیازهای آموزش فنی و حرفه‌ای، این نوع آموزش بایستی به اصول خاص توجه نماید. یکی این‌که این آموزش‌ها باید نیاز روز بازار کار باشد. دیگر این‌که، توجه به تغییر و تحول در فرهنگ مناطق نماید. هم‌چنین، از نیروهای خلاق منطقه استفاده نموده و نیازسنجی در زمینه مشاغل حرفه‌ای انجام شود. بر کسی پوشیده نیست که آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه و ابزارهای مهم تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور قابل اهمیت است. تأمین نیروي متخصص و ماهر براي اجرای هر برنامه ضرورتی انکارناپذیر است که بدون توجه به آن سرمایه گذاری‌های مادی و انسانی به هدر خواهد رفت. یکی از ارکان اساسی و مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه منابع انسانی است و برای توسعه انسانی طبیعتاً وجود نیروهای متخصص از طریق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی که تخصص لازم را به دست می‌آورد، ضروری می‌باشد.

حضور فعال زنان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌تواند باعث توسعه و رشد اقتصادی و فرهنگی در جامعه گردد. آموزش‌های فنی و حرفه‌اي از شیوه‌های مؤثر دسترسی برابر زنان براساس جنسیت است.

بر اساس نتایج تحقیق تأثیر کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه ای بر توانمندسازی مهارتی زنان در زاهدان از سپیده عبادی، مشخص شد که آموزش مهارتی ارائه شده در مرکز خواهران در افزایش توانمندی  مهارتی بانوان شرکت کننده در این دوره‌ها تأثیر داشته و توانسته است توانمندی آنان را از جنبه‌های مختلف؛ قدرت توانایی ایجاد تغییر درجهت مطلوب، قدرت دانش و آگاهی در رابطه با رشته آموزشی، قدرت توان انجام کار با تدبیر و روش‌های بهتر، انگیزه در جهت شرکت مؤثر در کلاس، قدرت توان علمی مطلوب و قدرت اتکاء به خود را افزایش دهد.

با توجه به یافته‌های پژوهش، سطح دانش مهارتی پاسخ دهندگان در زمینه‌های مهارتی پس از شرکت در برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای، در تمامی زمینه‌ها افزایش یافته است. بنابراین دستیابی به هدف افزایش تغییر دانش مشارکت کنندگان که جزو اهداف آموزش‌ها می‌باشد، تحقق یافته است. براساس میانگین‌های رتبه‌ای عوامل مؤثر در سنجش توانمندی مهارتی کارآموزان زن که عوامل را از قوی به ضعیف رتبه‌بندی نموده است، می‌توان اثر آموزش‌های مهارتی را بر هر نشانگر به طور مجزا مشخص نمود. مدیران و برنامه‌ریزان آموزشی بایستی توجه خود را به نشانگرها‌ی ضعیف بیش‌تر معطوف نمایند ( تأثیر کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه ای بر توانمندسازی مهارتی زنان، سپیده عبادی).

 

طرح‌های درآمدزايی و وام

دسترسی به اعتبار (وام، اشتغال، طرح‌های درآمدزايی) باعـث ايجـاد تغييـرات مهمـی در زندگی زنان سرپرست خانوار و خانواده‌هايشان می‌شـود. ازجملـه ايـن تغييـرات افـزايش استاندارد زندگی خود و خانواده و نيز سرمايه گذاری بيش‌تر بر سلامتی خود و تحصيلات فرزندانشان است. همچنين موجب كاهش خشونت مردان در خانواده می‌شـود. پـول جـز ضروری معيشت خـانواده اسـت و كـسانی كـه بـر آن كنتـرل دارنـد داراي قـدرت قابـل ملاحظه‌ای هستند. پروژه‌های توسعه‌ای كه به‌دنبال كاهش فقر سطح خانوار و افزايش رشد اقتصادی هستند معمولأ از توانمندسازی زنان در ارتباط با افزايش دسترسی زنان به اعتبار و توليد درآمد سخن می‌گويند. ارتباط بين فقر زنان و فقدان كنترل بر منابع و تصميم‌گيری امروزه توجه سياست‌گذاران، دولت‌ها و كشورهای علاقمند به توسـعه را بـه خـود جلـب كرده است. تسهيل دسترسی زنان به درآمـد از طريـق تـدارك اعتبـارات يـا پـروژه‌هـای درآمدزايی به‌طور گسترده به‌عنوان اولين گام در فرآيند اطمينان از كنترل زنان بـر منـابع و تصميم‌گيری مطرح می‌شود. شواهد مختلف حـاكی از آن اسـت كـه چنان‌چـه زنـان دارای درآمد باشند خانواده از امنيـت بـيش‌تـری برخـوردار خواهـد بـود، زيـرا زنـان بودجـه را خردمندانه‌تر از مردان مصرف می‌كنند و بيش‌تر صرف رفاه خانواده مـی‌كننـد تـا مـصارف شخصی خود.

كنترل بر منابع نشانه اصلی توانمندسازی اقتـصادی، اجتمـاعی و سياسـی زنـان اسـت.  فرآيند توان افزايی، توانا نمودن زنان برای مـشاركت برابـر آن‌هـا در فرآينـد توسـعه بـرای كنترل بر عوامل توليد در موقعيت برابر با مردان است.

بسياری از نويسندگان همكاری را برای توانمندسازی زنان مطرح نمـوده‌انـد. از طريـق تشويق فعاليت جمعی سازمان‌های زنان می‌توانند به آنان كمـك كننـد تـا اهميـت خـود را بشناسند و برای دست يابی به قدرت بيش‌تر كار كنند. آن‌ها هم‌چنين فرصـت‌هـای كـسب مهارت‌های رهبری و مديريت و توسعه شبكه‌های كاری برای زنان فراهم می‌نمايند. بـرای بسياری از زنان اين گونه سازمان‌ها مفيد بوده است زيرا آگاهی و اطمينان بـه خودشـان را افزايش داده‌اند. با حل مشكلات، كسب تجربه، كار جمعی آن‌ها از موقعيت پايين‌تـر خـود در جامعه آگاه می‌شوند و برای تغيير آن مستعدتر می‌شوند.

مهارت آموزی به زنان و نيز درگير كردن آنان در اداره سازمان‌ها باعث ايجـاد اطمينـان در آن‌ها می‌شود و به توانمندسازی روان شناسانه كمك می‌كند. گروه‌هـای زنـان از طريـق ايجاد محيط امن كه زنان بتوانند نگرانی‌های خود را طبقه بندی كنند، راه حل‌های خـود را برای مشكلات جمعی توسعه دهند و توانایی‌های خود را بكاوند می‌توانند در توانمندسازی اجتماعی و سياسی همكاری نماينـد. دسـترسـي بـه پـول صـرف نظـر از كنتـرل بـر آن بزرگترين چالش اغلب زنان سرپرست خانوار می‌باشد. طبيعتـاً اگـر زنـی قبـل از حـادث شدن سرپرستی خانواده از حيث مادی وابسته نباشد مي‌تواند بر مـشكلات اقتـصادی فـائق آید.

آن‌جايی كه عمدتاً زنان سرپرست خانوار خانه دار بـوده و دارای اسـتقلال و تمكـن مالی نمی‌باشند، پس از حادث شدن سرپرستی، موفق بـه كـسب شـغل مناسـب و در آمـد مكفی نمی‌شوند و در نتيجه به بخش مشاغل غير رسمی، ساده و كم ارزش راه پيدا كرده و به تبع آن درآمد بسيار كمتر نسبت به مردان هم رديف خود دريافت مـی‌كننـد و در نتيجـه پايين بودن سطح درآمد خانوار در اين خانواده‌ها در مقابل بالا بودن هزينه‌های زندگی، آنان را به ورطه فقر می‌كشاند. لذا طرح‌های درآمدزايی (از جملـه بازارچـه‌هـای خوداشـتغالی و گروه‌های هم‌يار) و نيز وام‌های بلاعوض و يا كم بهـره مـي‌توانـد كمـك مـؤثری در رفـع مهم‌ترين مشكل اين خانواده‌ها كه تأمين معاش می‌باشد، ايفا نمايد. البته چگـونگی اجـرای آن اهميت فوق العاده‌ای دارد تا به توانمندسازی منجر شود و نه به وابستگی مجدد (رابطه عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اشرف رحيميان ).

دلايل بسياری در تأييد محروميت زنان سرپرست خانوار به دليل جنـسيت و درپـي آن، محروميت از منابع وجود دارد از جمله موارد زير:

الف) عرضه نيروی كار، اشتغال و درآمد:

يكی از دلايل فقر زنـان بـراين منطـق اسـتوار اسـت كـه خانوارهـای بـا سرپرسـت زن از خانوارهای با دو سرپرست (زن و مرد) فقيرترند زيرا «نان‌آور» خانواده ندارنـد. ايـن گونـه خانوارها نه تنها نان آور ندارند، بلكه گاهی بايد از تعداد وابـستگان بـيش‌تـری حمايـت و نگه‌داری كنند. در اين گونه خانوارها، زنان بايد به تنهايی، عـلاوه برسرپرسـتی خـانواده و كسب درآمد و مديريت اقتصادی، نگه‌داری از بچه‌هـا و بهبـود شـرايط زنـدگی اعـضای خانوار را نيز برعهده بگيرند. در چنين شرايطی، زنان سرپرست خانوار، از سـويی، وقـت و انرژی كمتری برای انجام كارهای غيرقابل عرضه دربازار، مثل تهيه كالاهـا و مـواد غـذايي ارزان قيمت‌تر يا تهيه برخی از كالاها درمنزل ( لباس و ..)، دارند و ازسوی ديگر، نقش بـاز توليدی زنان آن‌ها را مجبور به كار پاره وقت، انعطاف‌پذير يا اشتغال خانگی (كار درخانـه) مي‌كند. اين شرايط درعين حال كه زنان سرپرست خانوار را از آموزش و كسب مهارت باز مي‌دارد، موجب دريافت دستمزد كم‌تر مي‌شود. تبعـيض درمحـل كـار مـی‌توانـد از ديگـر پيامدهای كار پاره وقت و بدون مهارت زنان باشـد. دشـواري تركيـب شـغل درآمـدزا بـا مراقبت از خانواده درواقع، مسئله‌ای است كه همه زنان به‌ويژه زنان سرپرسـت خـانوار را به خود مشغول داشته و موجب تمركز آن‌ها دربخـش غيـر رسـمی بـازار كارشـده اسـت. بنابراين، در شرايطی كـه نـان‌آور خـانوار، بـه جـای دونفـر، يـك نفراسـت و زنـان دربخـش غيررسمی و درشغل‌های كم ارزش‌تر و با دستمزد كم‌تر اشتغال دارند، بايد انتظـار داشـت كـه زنان سرپرست خانوار با خطر فقر بيش‌تری مواجه شوند.

ب) محدوديت حمايت:

موضوع ديگری كه زنان سرپرست خانوار را به فقيرترين فقرا تبديل می‌كند، نبود يا ضعف سياست‌های اجتماعی است كه به ندرت حداقل‌ها را برای آنان تأمين مي‌كند. نبود سيـستم جبران كننده كسری درآمدها از طرف نهادهای دولتی يا قابل اغماض بـودن آثـار خـدمات اين سيستم‌های جبرانی بر وضعيت خانواده در بـسياری از كـشورها گـزارش شـده اسـت.

ج) شبكه روابط اجتماعي:

دليل ديگر فقر زنان سرپرست خانوار محدوديت شبكه روابط اجتمـاعي زنـان و درنتيجـه دسترسی پائين آنان به سرمايه اجتماعی است. اين محدوديت گاهی ناشی از قطع روابـط با اقوام همسر سابق و گاهي ناشی از ترجيح تنهايی بر روابط با سـايرين اسـت. پيامـدهای فرهنگی ناشي از طلاق و در مواردی شرمساری از نـوع شـغل سـبب مـی‌شـود كـه زنـان سرپرست خانوار از برقراری روابط با ديگران پرهيزكنند. البته با توجه به نقش‌های چندگانه و مسئوليت‌های بسيار آنان، غالباً وقت اضافی نيز براي برقراری روابط اجتماعی ندارند. بدين ترتيب در پارادايم جديد فقر، زنـان سرپرسـت خـانوار بـا تحليـل فقـر برمبنـای محروميت مادی، كه اندازه‌گيری آن با درآمد، هزينه يا مصرف آسان‌تر است، فقيرترين فقرا شناخته می‌شوند. مهم‌تر اين كه براساس اين پارادايم، فقر و محروميت پديده‌ای است كه از نسلی به نسل ديگر انتقال می‌يابد زيرا زنان سرپرست خانوار قـادر بـه حمايـت مناسـب از اعضای تحت سرپرستی خود نيستند. درنتيجه اعـضای خانوارهـای زن سرپرسـت فقرايـی هستند كه در يك دايره بسته حركت می‌كنند.

فقر مطلق و نسبی در ميان زنان سرپرست خانوار

بررسی فقر برحسب جنسيت نشان مي‌دهد كه درطول دهـه گذشـته، همـواره درصـد فقـر درخانوارهای زن سرپرست بيش‌تر از خانوارهای با سرپرست مرد بوده است. در سال‌هـای 1370، 1375 و1380 به ترتيب هزينه‌های 4/45 ،52 و 5/17 درصد از كل زنان سرپرسـت خانوار، اجازه دستيابی اعضای خانوار بـه حـداقل‌هـای مـورد نيـاز را نمـی‌داده اسـت و بنابراين درفقر مطلق زندگی ميكرده‌اند. هرچند داده‌های حاصل از نمونه گيری‌های هزينـه و درآمد خانوار نشان دهنده روند نزولي درصد فقر درميان زنان است، امـا نـسبت مـذكور برای زنان، درمقايسه بامردان كه درهمان سال به ترتيب 4/25 و 8/14 درصد فقير بوده‌انـد، همواره بيش‌تر بوده است. براسـاس نتـايج تفـصيلی آمارگيری، در 1380، حدود 8 درصد از زنان در شهرها و 10 درصـد از زنـان در روسـتاها سرپرست خانوار بوده‌اند. در حالی كه درصد فقرمطلق در كل كشور در ايـن سـال حـدود 3/15درصد برآورد شده است. درصد فقر در ميان زنان سرپرست خانوار 5/17 و در ميـان مردان 8/14 درصد بوده است؛ بنابراين احتمال در معرض فقر قرارگرفتن زنـان سرپرسـت خانوار، بيش‌تر از مردان است.

داده‌ها نشان مي‌دهند كه درصد فقر در ميان زنان سرپرست خانوار در شهرها تقريبأ بـا مردان يكسان است (حدود 15 درصد)، اما درصد فقـر زنـان روسـتايي سرپرسـت خـانوار بيش‌تر از درصد فقر مردان روستايی سرپرست خانوار است. اين مسئله مي‌توانـد ناشـی ازاين موضوع باشد كه در روستاها و در شرايط فوت مردان، درآمـد كـار قبلـی آن‌هـا ديگـر نصيب خانواده نخواهد شد و به اين دليل زنان سرپرست خـانوار در روسـتاها، نـسبت بـه زنان سرپرست خانوار در شهرها ـ كه مي‌توانند از مستمری يـا وظيفـه بگيـری برخـوردار شوند ـ در شرايط بدتری قرار می‌گيرند. بنابراين، زنان سرپرست خانوار سهم بيش‌تـری از فقرای كل كشور را تشكيل می‌دهند. خانوارهای زن سرپرست كه مراقبت كودكان نيز در آن‌ها انجام می‌شود جزو فقيرتـرين خانواده‌ها هستند و اگر حدأقل درآمد برای اين خانواده‌ها فراهم نشود فقر بـر فرزندانـشان نيز اثر خواهد گذاشت و چرخه معيوب نسل آينده را نيـز درگيـر خواهـد كـرد. وضـعيت فرزندان دختر در خانواده‌های زن سرپرست نگران كننده‌تر است، از آن جا كه دختران ايـن خانواده‌ها كه غالباً مسئول نگه‌داری خواهر و برادران كوچـكتـر خـود هـستند (بـه ويـژه در زمان اشتغال مادر) فرصت ادامه تحصيل را از دسـت خواهنـد داد و مـشكلات رشـد بيشتری پيدا می‌كنند (38 همان).

786

 

سرویس : استان
تاریخ : ۱۳۹۸/۵/۳۰ - ۰۹:۰۵
کد خبر: ۴۶۰۹۴۱
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا مقدار عبارت
را در باکس روبرو وارد کنید:
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۳۹
درخواست دولت و پارلمان مستعفی برای اخراج امارات از ائتلاف عربی
دولت و پارلمان مستعفی یمن طی بیانیه مشترکی علیه امارات، خواستار اخراج این کشور از ائتلاف عربی تحت امر عربستان شدند.
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۳۷
گفت‌وگوی تلفنی بن‌سلمان و بن‌زاید درباره حمله به آرامکو
ولیعهد ابوظبی در تماس تلفنی با همتای سعودی خود، حمله به تاسیسات نفتی وابسته به شرکت نفت دولتی "آرامکو" را محکوم کرد.
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۳۴
بشار اسد فرمان عفو عمومی صادر کرد
رئیس‌جمهور سوریه فرمان عفو عمومی در مورد جرم‌های صورت گرفته قبل از چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۹ را صادر کرد.
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۳۲
اهمیت و خطرات راهبردی حملات انصارالله یمن به آرامکو
کارشناسان امور نفت و انرژی معتقدند که حمله اخیر انصارالله یمن به غول نفتی آرامکو عربستان که ستون فقرات اقتصاد و محور چشم‌انداز توسعه ولیعهد این کشور به شمار می‌رود، سیستم دفاعی و پدافندی ریاض را به چا...
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۳۰
تاکید سازمان همکاری اسلامی بر مقابله با تصمیم نتانیاهو درباره کرانه باختری
وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در نشست روز یکشنبه خود بر ضرورت مقابله با تصمیم بنیامین نتانیاهو برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی تاکید کردند.
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۲۷
اسد در جریان دستورکار نشست امروز کشورهای ضامن روند آستانه قرار گرفت
فرستاده رئیس‌جمهور روسیه در سفر به سوریه با بشار اسد دیدار و با او درباره تحولات این کشور بحث و گفتگو کرد.
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۲۶
یک منبع مطلع: ازسرگیری تولید نفت عربستان هفته‌ها طول می‌کشد
یک منبع مطلع در بخش انرژی به رویترز گفت، هنوز مشخص نیست توقف تولید نفت تا کی ادامه خواهد یافت زیرا خسارت‌هایی که در اثر حمله انصارالله به زیرساخت‌ها وارد شده "بسیار گسترده" هستند و امکان جبران آن یک ش...
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۱۹
«وفور نفت!»
رئیس‌جمهوری آمریکا در واکنش به حملات پهپادی اخیر به تأسیسات نفتی عربستان توئیت‌هایی منتشر کرد.
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۵:۵۷
کارگاه معرفی کتاب مهارت های ارتباط موثر در سیره امام رضا علیه‌السلام در زاهدان برگزار شد
در این کتاب روش های ارتباطی امام رضا علیه السلام عبارتند از : استفاده از زبان دعا، استفاده از رسانه شعر، استفاده از روش های عقلی و استدلالی، استفاده از شیوه پرسش و پاسخ، جلوگیری از افراط و تفریط ، م...
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۵:۵۶
کارگاه بهداشت فرزندان در زاهدان برگزار شد
به همت گروه پژوهش کارگاه بهداشت فرزندان به کارشناسی پری بانو میربلوچ زهی مورخ 24شهریور98در مسجد زبیر برگزار شد.

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها

۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۰۵:۲۷
به مناسبت بازگشایی مدارس
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خاش
۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۰۹:۰۰
نمایندگان ۵۰ کشور جهان خواستار لغو فوری حبس خانگی مردم کشمیر توسط هند شدند
بیش از ۵۰ عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل ضمن برگزاری جلسه‌ای، درخواست خود از دولت هند را اعلام کردند.
۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۰۳:۵۷
قیام خونین ۱۷ شهریور عامل موثر در تشدید مبارزات مردمی و تسریع در سقوط رژیم پهلوی به شمار می‌رود
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی زنان بلوچ از زابل؛ گفتگو اختصاصی با پاسدار حسین نکویی جانشین سپاه ناحیه نیمروز به مناسبت قیام خونین ۱۷ شهریور ...
۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۰۶:۰۳
والدین «تک‌فرزند»ها بخوانند
"تک فرزندی"؛ مسئله‌ای که این روزها به دلیل عوامل فرهنگی، اجتماعی و دغدغه‌های شخصی بسیاری از زوجین امروزی را نسبت به خانواده‌های نسل قدیم درگیر کرده و تبعات خاصی را برای کودک و خانواده ایجاد کرده است ...
۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۰۵:۲۴
خاش؛
برگزاری مراسم تاسوعای حسینی
۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۰۹:۱۶
کشف آب برای اولین بار در یک سیاره با احتمال حیات
دانشمندان بریتانیایی ادعا می‌کنند نخستین سیاره قابل سکونت با دارا بودن جو و آب و هوای مناسب برای زندگی را در فاصله ۱۱۰ سال نوری از زمین کشف کرده‌اند.
۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۰۵:۵۳
برخی از ویژگی های افراد صمیمی
1. صمیمی ها می خند ند،برنامه می ریزند، نظرات خود را مطرح می سازند و رابطه را با انرژی سرشار می کنند. 2.صمیمی ها اختیار و اقتدار را در رابطه ی خود به اشتراک می گذارند.
۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۰۹:۰۹
اعلام سه روز عزای عمومی در کربلای معلی در پی حادثه تأسف‌بار روز عاشورا
رسانه‌های عراقی از اعلام سه روز عزای عمومی در کربلای معلی در پی حادثه تأسف‌بار روز عاشورا خبر دادند.
۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۰۶:۱۰
همه آنچه که باید درباره "سوالات جنسی" کودکتان بدانید
سن کشف جنسیت به طور میانگین سه تا شش سالگی هست. در این بازه سنی کشف جنسیت یکی از مهیج‌ترین و زیبا‌ترین کار‌ها برای بچه هاست. کودک در این سن می‌خواهد همه چیز را درمورد اندام‌های بدنش بداند و به همین ...
۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۰۹:۰۷
رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبر شیعیان نیجریه هم محسوب می‌شوند
بدیعه زکزاکی در جمع بانوان حسینیه اعظم زنجان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبر شیعیان نیجریه هم محسوب می‌شوند.