وبسایت خبری
امروز: سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
کلیه اخبار مرتبط با واژه آیین و رسم
 مرگ و زِند در آیین و رسم و رسومات سیستان/9

آیین زِند - مراسم عروسی در سیستان - گرابَرده «گرا»- از خانوادۀ گرایش پارسی دری است و در سیستانی وقتی بخواهندبه کسی بگویند:«از این جا بگذر» میگویند:«از این جا گراشو» و «گرابرده» یعنی عروس خانم را خرامان خرامان به حجله بردن و آن چنین است که شرکت کنندگان در مراسم،هر قدم عروس را به سوی حجله به مبلغی و یا با هدیه ای میخرند که او در قبال آن مبلغ یا هدیه، گام بردارد.
پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲:۴۳