وبسایت خبری
امروز: یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
کلیه اخبار مرتبط با واژه آیین همسرداری
در کسب استقلال بکوشید

شما قبلًا وابسته بودید و در اداره زندگی، تعهد و مسئولیتی نداشتید، پدر هزینه خانواده را تأمین می‌کرد و مادر خانه را اداره می‌نمود؛ اما پس از ازدواج، بر آن شدید که مستقل و آزاد زندگی کنید.
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ۰۴:۰۱:۰۸
خویشان شوهر

یکی از مشکلات زندگی، اختلاف زن با بستگان شوهر است. بیش‌تر زن‌ها با مادر، برادر و خواهر شوهر میانه خوبی ندارند و پیوسته با آنان در حال نزاع و قهر و دعوا هستند.
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ۰۴:۰۰:۴۷
    کارگاه آیین همسرداری در شهرستان نیکشهر برگزار شد

- نیازهای واقعی شوهرتان را دریابید. این امر اتفاق نمی‌افتد مگر این که همسرتان این نیازها را باز گوید و به همین جهت در مواقع مناسب با لحن ملایم در مورد نیازهایش از وی سؤال کرده و دیدگاه‌های واقعی وی را نسبت به خود و زندگی‌تان دریابید و در نهایت جوابی را که شوهرتان می‌دهد بدون انتقاد و جبهه‌گیری بپذیرید.
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۷:۵۵
کارگاه آیین همسرداری در حوزه بسیج خواهران شهرستان سراوان برگزار گردید
آیین همسرداری

فاطمه (س) در زندگی پر بار خویش، به کار و انجام وظایف خانوادگی و تربیتی توجه کامل داشت، نه تنها کار می‏کرد و نیازمندی‌های خانواده را بر طرف می‏ساخت، بلکه به تقسیم کار در خانواده و تحقق عدالت در محیط کوچک خانه و خانواده نیز اهمیت می‏داد. کارهای خانه و خانواده را بین خود و امیرالمؤمنین علی (ع) بگونه‏ای مساوی تقسیم می‏کرد.
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳:۱۷
رفتار با همسر بدبین

گفت و گو کنید به جای انتقاد و نشان دادن واکنش تند با همسرتان صحبت کنید و به او بگویید قصدتان کمک به او و برطرف کردن سوءتفاهم ها است .
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۲:۱۷
نیازهای واقعی شوهرتان را دریابید

این امر اتفاق نمی‌افتد مگر این که همسرتان این نیازها را باز گوید و به همین جهت در مواقع مناسب با لحن ملایم در مورد نیازهایش از وی سؤال کرده و دیدگاههای واقعی وی را نسبت به خود و زندگی‌تان دریابید و در نهایت جوابی را که شوهرتان می‌دهد بدون انتقاد و جبهه‌گیری بپذیرید.
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۶:۲۰:۱۳
کارگاه آموزشی آیین همسرداری در ایرانشهر برگزار شد .
آیین همسرداری

دل‌زدگی زناشویی به علت مجموعه‌ای از توقعات غیرواقع گرایانه و فراز و نشیب‌های زندگی بروز می‌کند. دل‌ز‌دگی از عشق، یک روند تدریجی است. در واقع، صمیمیت و عشق به تدریج رنگ می‌بازند و به همراه آن، احساس خستگی عمومی عارض می‌شود. در شدیدترین نوع آن، دل‌زدگی برابر است با فروپاشی رابطه.
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۰:۰۰
کارگاه آموزشی آیین  همسرداری در چابهار  برگزار شد
آموزه های مهم درباره آیین همسرداری

یکی از عوامل مهم در تحقق عشق و محبت میان همسران بیان و اظهار آن است.
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۰۶:۵۹:۳۸
کارگاه آموزشی آیین همسرداری در شهرستان ایرانشهر برگزار شد.
آیین همسرداری

ﺑﯾن زوﺟﯾن ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت دروﻧﯽ ﺑﺎﯾد بهﺻورت ﻣﺗﻘﺎﺑل اﻧﺟﺎم ﺑﮕﯾرد. ھر ﻓردی دارای ﻣﺷﮑﻼت، دﻏدﻏﮫ ھﺎ و ﻣﺳﺎﺋل ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ در ﺻﻧدوﻗﭼﮫ ﻗﻠﺑش ﻣﯽﺑﺎﺷد.
یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۲:۳۱
کارگاه آموزشی آیین همسرداری در روستای خراشادی شهرستان نیمروز برگزار شد

رﺳول اﻛرم (ص): ﻛودﻛﺎن و ھﻣﺳررا دوﺳت ﺑدارﯾد و ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﮭرﺑﺎﻧﻰ ﻛﻧﯾد و ھرﮔﺎه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وﻋده دادﯾد وﻓﺎ ﻛﻧﯾد زﯾرا آن‌ها‌ ﺷﻣﺎ را روزى دھﻧده ﺧود می‌دانند.
چهارشنبه ۲۲ آیان ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۰:۱۰
کارگاه آموزشی آیین همسرداری در شهرستان ایرانشهر برگزار شد
آیین همسرداری

زندگی زناشویی می‌تواند بسیار مشکل پیچیده باشد. گاه یک رفتار ناخواسته، لحن یک جمله، عادتی روزمره یا حتی موضوعی به ظاهر بی‌اهمیت به مشکلی بزرگ تبدیل می‌شود و رابطه میان همسران را از عادی به بحرانی می‌کشد.
دوشنبه ۲۰ آیان ۱۳۹۸ - ۰۶:۱۷:۱۴
کارگاه آموزشی آیین همسرداری در شهرستان نیکشهر برگزار شد
آیین همسرداری

دل‌زدگی زناشویی به علت مجموعه‌ای از توقعات غیرواقع گرایانه و فراز و نشیب‌های زندگی بروز می‌کند. دل‌ز‌دگی از عشق، یک روند تدریجی است.
سه شنبه ۱۴ آیان ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۲:۵۶
رفتار اشتباه در نامزدی

اگر می خواهید رابطه تان به ازدواج ختم شود باید بدانید که تحقیقات و تجربه نشان می دهند که زندگی زیر یک سقف پیش از ازدواج باعث می شود رابطه شما با شکست مواجه شود. در اینجا برخی از دلایلی که باعث می شوند زندگی مشترک در دوران نامزدی به شکست رابطه عاطفی ختم شود برای شما توضیح داده شده اند:
سه شنبه ۱۴ آیان ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۹:۲۱
اصول دوران آشنایی برای ازدواج

دوران آشنایی اصولی دارد، برای دوران آشنایی حتماً خانواده ها باید با یکدیگر رفت و آمد داشته باشند. زیرا در همین رفت و آمدها است که طرفین می توانند به شناخت برسند. دختر و پسر هم تحت نظارت 100 درصد خانواده های دو طرف، باید با یکدیگر رفت و آمد داشته باشند و به صحبت کردن و شناخت نیازها و انتظاراتشان از زندگی بپردازند.
سه شنبه ۱۴ آیان ۱۳۹۸ - ۰۶:۲۵:۱۴
کارگاه آیین همسرداری در روستای دولت اباد شهرستان هامون برگزار گردید
آیین همسرداری

اﮔر اﺣﺳﺎس می‌کنید ﺑﻌد از ازدواج رابطه‌تان ﺑﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن کمی ﺳرد ﺷده و ﻣﺛل گذشته ﮔرم و صمیمی نیستید نکات زﯾر را ﻋﻣل ﻛﻧﯾد. ﻣﺳﺎﯾل کوچک را ﺳرﺳری ﻧﮕﯾرﯾد زﺧم ﺑﺎ ﭘوﺷﺎﻧدن ﻣداوا ﻧﻣﯽ‌ﺷود ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎلجه ﺷود بلکه ﭘوﺷﺎﻧدن ﺑﺎﻋث ﻋﻔوﻧت ﺑﯾﺷ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﺗر ﻣﯽﺷود در اﺑﺗدا دﻧدان ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘوﺳﯾدﮔﯽ ﺳﺎده ﺷروع ﻣﯽﺷود اﮔر به ﻣوﻗﻊ ﻋﻣل ﮐﻧﯾم دﻧدان را ﻧﺟﺎت داده‌اﯾم اﻣﺎ اﮔر در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﻋﻣل ﻧﮑﻧﯾم به ﻋﺻبﮐﺷﯽ و در نهاﯾت ﮐﺷﯾدن دﻧدان ﻣﻧتهی خواهد ﺷد. ﺷﺎﯾد به ﻧظرﺗﺎن ﺑرﺳد ﺑرﺧﻲ ﻣﺳﺎﯾل آﻧ‌ﻘدر کوچک هستند که نمی‌توانند ﺑﺎﻋث دﻋوا ﺷوﻧد اﻣﺎ ﻛاملاً ﺑرﻋﻛس گاهی ﻧﮕذاﺷﺗن ظرف‌ها در ظرﻓﺷویی ﯾﺎ درآوردن ﻛﻔش در مکانی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب، ﺳﺑب دﻋواهای ﺑزرگی میﺷود. اﮔر ﻣﺳﺎﯾل ﻛوﭼك ﺑﯾن زوج‌ها ﺣل ﻧﺷود ﺗﺑدﯾل به یک مشکل ﺑزرگ خواهد ﺷد.
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۸:۱۷